M2 Shunsuke Niwa, Toshiki Inoue, Mahiro Hoshino, Mizuki Hayashi

M1 Haruto Oouchi, Masaki Toya, Hibiki Nakamura

B4 Ryo Imaizumi, Yuta Koike

Technical Staff: Junko Takizawa, Noliko Yamazaki, Fumie Wakatsuki, Nana Hariyama, Kazutoshi Kusano

Former Students, Yoshiaki Chino (D, 2019), Mizuki Goto (M, 2019); Ryota Kudo (M, 2019), Akane Imazu (M, 2020), Masahiro Sonobe (M, 2020), Tatsuya Yoshii (M, 2020), Yuhi Ito (M, 2021), Yoshino Ohgami (M, 2021), Satsuki Yoshida (M, 2021)

Former Researcher: Dr. Eugenio Hernan Otal, Dr. Manuela Leticia Kim