M2 Yuhi Ito, Yoshino Ohgami, Satsuki Yoshida

M1 Shunsuke Niwa, Toshiki Inoue, Mahiro Hoshino, Mizuki Hayashi

B4 Haruto Oouchi, Masaki Toya, Hibiki Nakamura

Visiting Researcher: Dr. Eugenio Hernan Otal, Dr. Manuela Leticia Kim

Technical Staff: Yoshie Shinohara, Junko Takizawa, Noliko Yamazaki, Kazutoshi Kusano

Former Students, Yoshiaki Chino (D, 2019), Mizuki Goto (M, 2019); Ryota Kudo (M, 2019), Akane Imazu (M, 2020), Masahiro Sonobe (M, 2020), Tatsuya Yoshii (M, 2020)