M2 Haruto Oouchi, Masaki Toya, Hibiki Nakamura

M1 Ryo Imaizumi, Yuta Koike, Masaki Fujisawa

B4 Sota Iwashita, Yugo Ogata, Satoshi Yamamoto

Technical Staff: Noliko Yamazaki, Fumie Wakatsuki, Nana Hariyama, Kazutoshi Kusano

Former Students, Yoshiaki Chino (D, 2019), Mizuki Goto (M, 2019); Ryota Kudo (M, 2019), Akane Imazu (M, 2020), Masahiro Sonobe (M, 2020), Tatsuya Yoshii (M, 2020), Yuhi Ito (M, 2021), Yoshino Ohgami (M, 2021), Satsuki Yoshida (M, 2021), Shunsuke Niwa (M, 2022), Toshiki Inoue (M, 2022), Mahiro Hoshino (M, 2022), Mizuki Hayashi (M, 2022)

Former staff: Dr. Eugenio Hernan Otal, Dr. Manuela Leticia Kim, Junko Takizawa